استاد محمد گلیار

طراح و معمار برگزیده به عنوان چهره ماندگار سال 1387
سابقه کار در امور مهندسین مشاور و اجرایی ساختمان ار سال 1332

 

کامبیز وخشور زاده

فوق لیسانس رشته شهر سازی و معماری از دانشگاه شهید بهشتی
سابقه کار در امور مهندسین مشاور و اجرایی ساختمان از سال 1346

 

میر کیوان علایی طالقانی

سابقه کار در امور مهندسین مشاور و اجرای ساختمان از سال 1344
فوق لیسانس رشته سازه از دانشگاه کالسروهه آلمان غربی

All rights reserved. Designed and developed by ShafaPei.com